top of page

อัตราค่าบริการ ( Day Rate )

ค่าบริการจะแบ่งเป็นครึ่งวัน และเต็มวัน โดยรวมค่าเดินทางเอาไว้แล้ว สามารถต่อรองได้ตามปริมาณงาน และสถานที่

ถ้าพื้นที่ทำการบินอยู่ในเขต VTR1 Bangkok City ( รัศมี 19 กิโลเมตร รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) จะต้องทำการแจ้งต่อสำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนทำการบิน และวันที่ทำการบิน จะต้องลงบันทีกประจำวันกับ สน. ในท้องที่ทำการบิน พร้อมแจ้งต่อศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศนอ.ตร) ไม่น้อยกว่า 1 ชม.ก่อนทำการบินจริง

DJI Phantom 4 Pro

 

1.​ ครึ่งวัน(4 ชม)  การถ่ายภาพมุมสูงในเขตกทมและปริมณฑล  10,000 บาท

2. เต็มวัน.(4 ชมขึ้นไป)  การถ่ายภาพมุมสูงในเขตกทมและปริมณฑล 15,000 บาท

3. ค่าบริการทำเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ  1,000 บาท

4. หากออกนอกเขตกทมและปริมณฑล เรทเต็มวัน (15,000) พร้อมค่าพาหนะตามตกลง

5. จ่ายค่ามัดจำ 50% ของค่าบริการ เพื่อยืนยันวันถ่าย และเริ่มเดินเอกสาร

6. ในกรณีที่เอกสารไม่ผ่านการอนุมัติจากทางหน่วยงานรัฐ (สำนักการบิน, สน.ในท้องที่ และ ศตอ.ตร.) จะทำการคือเงินมัดจำ 50% 

7. การยกเลิกถ่ายทำที่ไม่ได้เกิดจากตัวช่างภาพ แม้แต่จากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวนต่อการถ่ายทำ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำให้

8. จะรักษาไฟล์ต้นฉบับไว้ 90 วันนับจากวันที่ส่งงาน

​​DJI Inspire 2 ติดกล้อง Zenmuse X5S

 

1.ครึ่งวัน(4 ชม)  การถ่ายภาพมุมสูงในเขตกทมและปริมณฑล  25,000 บาท

2 .เต็มวัน.(4 ชมขึ้นไป)  การถ่ายภาพมุมสูงในเขตกทมและปริมณฑล 40,000 บาท

3. ค่าบริการทำเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ  1,000 บาท

4. หากออกนอกเขตกทมและปริมณฑล เรทเต็มวัน (40,000) พร้อมค่าพาหนะตามตกลง

5. จ่ายค่ามัดจำ 50% ของค่าบริการ เพื่อยืนยันวันถ่าย และเริ่มเดินเอกสาร

6. ในกรณีที่เอกสารไม่ผ่านการอนุมัติจากทางหน่วยงานรัฐ (สำนักการบิน, สน.ในท้องที่ และ ศตอ.ตร.) จะทำการคือเงินมัดจำ 50% 

7. การยกเลิกถ่ายทำที่ไม่ได้เกิดจากตัวช่างภาพ แม้แต่จากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวนต่อการถ่ายทำ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำให้

8. จะรักษาไฟล์ต้นฉบับไว้ 90 วันนับจากวันที่ส่งงาน

 

สนใจโปรดติดต่อ คุณเพชร 063-189-3070 หรือ julajaks@petchfoto.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Day Rates are divided in 2 options : Half-Day  and Full Day

Transportation fee is included. Day Rates can be negotiated according to work quantity and flight location.

 

If the flight area take place with in VTR1 zone (the 19 km. radiance centered from Victory monument which cover whole Bangkok area). A permission is required from Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT). The process is 15 working-day so please plan the flight ahead.

The application fee is 1,000 Baht

DJI Phantom 4 Pro

 

1.Half-day rate ( 4 hours working ) : 10,000 Baht

2.Full-day rate ( 4+ hours working ) : 15,000 Baht

3.If the site is outside Bangkok Metropolitan Region, Charges as day-rate with additional transportation fee.

4.The footages will be kept for 90 days after shooting.

5. Deposit 50% of the total price for schedule confirmation and start processing documents

6. Any cancellation not by the pilot is the non-refundable.

7. In case the application is not approve, the 50% deposit.

​8. The footages will be kept for 90 days after submission.

DJI Inspire 2 with X5S camera

 

1.Half-day rate ( 4 hours working ) : 25,000 Baht

2.Full-day rate ( 4+ hours working ) : 40,000 Baht

3.If the site is outside Bangkok Metropolitan Region, Charges as day-rate with additional transportation fee.

4.The footages will be kept for 90 days after shooting.

5. Deposit 50% of the total price for schedule confirmation and start processing documents

6. Any cancellation not by the pilot is the non-refundable.

​7. In case the application is not approve, the 50% deposit.

​8. The footages will be kept for 90 days after submission.

 

Please contact Mr.Petch at 063-189-3070 or julajaks@petchfoto.com for more information

bottom of page